UA-118680724-1
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.


                Hans Lankari

                   PATTAYA2U

Siam Oriental Plaza 308/388 Phratamnak Road Soi 3 Moo 12 Nongprue Banglamugn Chonburi 20150 Thailand
 Puhelin päivystysaikoina: Suomesta soitettaessa +66 610 950 890

 

PATTAYA SUOMI-SEURA RY:N SÄÄNNÖT

 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
 

Yhdistyksen nimi on Pattaya Suomi-Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Pattayalla käyvien ja asuvien suomalaisten ja heidän läheistensä yhteistyötä ja tietämystä Thaimaassa asumiseen ja oleskeluun liittyvissä asioissa, sekä edistää yhteisöllisyyden kehittymistä, viihtyvyyttä ja yleistä hyvinvointia Pattayalla. sekä harjoittaa hyväntekeväisyyttä. Tarkoituksena on myös edistää vähävaraisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan. Yhdistys toimii Suomessa ja Thaimaassa ja sen toiminta käsittää avustuskohteita Thaimaassa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-         harjoittaa hyväntekeväisyyspohjalta avustustoimintaa kohderyhmilleen

-         tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja

-         järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä illanviettoja

-         järjestää Pattayan suomalaisyhteisölle yhteisiä kokoontumisia ja vapaa-ajan        virkistystilaisuuksia

-         harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa

-         toimii yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa

-         toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

-         toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä

-         vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

 

3. JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä.

 

5. JÄSENMAKSU

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä määrättyä tarkoitusta varten vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi kokoontua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin ja varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen nimeämän henkilön kanssa. 

 

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilitarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja yhdistyksen toimitilojen ilmoitustaululla.

 

11. VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja  kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksun suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut esille tulevat asiat.

 

12. SÄÄNTÖJEN MUUNTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤